Bij Basic Interim hechten wij grote waarde aan je privacy. Wij leggen je graag uit waarvoor, waarom en in welke fase van de samenwerking wij bepaalde gegevens van je willen of moeten ontvangen.

De eerste kennismaking

Basic Interim hanteert verschillende kanalen waarmee wij onze vacatures onder de aandacht brengen. Indien je via één van deze kanalen een passende vacature hebt gevonden dan wordt er in de meeste gevallen door jou contact opgenomen met Basic Interim. Dit kan telefonisch zijn of per mail waarbij men veelal het CV al direct meestuurt.

Het CV dient voor ons als basis om te kunnen bepalen welke functies wel of niet voor een kandidaat geschikt kunnen zijn. Als wij denken dat er mogelijkheden bestaan om je aan een baan te kunnen helpen dan maken we een afspraak voor een intakegesprek bij ons op kantoor. Tijdens dit intakegesprek vul je een inschrijfformulier in waarbij wij nog aanvullende informatie vastleggen en waarin je ons toestemming geeft om je gegevens te mogen gebruiken voor het vinden van een (uitzend)baan via Basic Interim.

Omdat het niet praktisch is om je gegevens binnen 4 weken na een sollicitatieprocedure te vernietigen vragen wij je om deze tot een jaar na het einde van de sollicitatieprocedure te mogen bewaren. Na dat jaar verwijderen wij deze gegevens indien je niet via Basic Interim hebt gewerkt. Indien je van mening bent dat deze termijn te lang is, dan volstaat een eenvoudig mailtje (info@basicinterim.nl) om ervoor te zorgen dat jouw gegevens direct worden verwijderd.

Na het intakegesprek sturen wij je CV door naar de opdrachtgever. Het CV wordt altijd pas na persoonlijk overleg met jou doorgestuurd.

Je gaat aan het werk

Indien wij een geschikte baan voor je hebben gevonden, gaan wij de volgende fase in. Je gaat voor ons aan het werk. Dat betekent dat wij nu ook een kopie moeten maken van je (geldige) ID-bewijs/paspoort. Tevens dienen wij je BSN en bankgegevens ook vast te gaan leggen. De Belastingdienst wil immers graag weten wie er voor ons werkt en de bankgegevens hebben wij nodig om aan jou salaris te kunnen overmaken.

Al je gegevens leggen wij vast in onze uitzendsoftware waarmee wij jouw contract, loonberekeningen maken en factureren. Deze software is goed beveiligd en slechts beperkt toegankelijk voor de medewerkers die deze gegevens verwerken.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Indien je voor ons aan het werk bent geweest dienen wij bepaalde gegevens te bewaren.

Je persoonsgegevens in de salarisadministratie die van fiscaal belang zijn, bewaren wij gedurende een periode van 7 jaar na uitdiensttreding. Kopieën van ID-bewijzen/paspoorten en loonbelastingverklaringen bewaren wij tot 5 jaar na einde dienstverband.

De andere gegevens uit de personeels- of loonadministratie bewaren wij tot 2 jaar na einde dienstverband. Uitzonderingen hierop kunnen liggen in de wettelijke verplichtingen of indien er sprake is van een arbeidsconflict of rechtszaak.

Van wie kan Basic Interim gegevens ontvangen?

Basic Interim kan persoonsgegevens ontvangen van een andere organisatie. Mogelijke partijen die ons gegevens kunnen doen toekomen zijn:

 • Opdrachtgevers;
 • Re-integratiebureaus;
 • UWV;
 • Belastingdienst;
 • Deurwaarders/incassobureaus.

Met wie kan Basic Interim gegevens delen?

Basic Interim is in specifieke gevallen genoodzaakt om je persoonsgegevens te delen met een derde partij. Voorbeelden van partijen met wie wij jouw gegevens kunnen delen:

 • ICT-dienstverleners;
 • Gerechtsdeurwaarders of advocatenkantoren;
 • Accountant van Basic Interim;
 • Verzekeringsmaatschappijen;
 • UWV;
 • Belastingdienst;
 • Opdrachtgevers;
 • Normec VRO.

Wat doen wij allemaal om te zorgen dat uw gegevens veilig zijn?

Wij vinden het uitermate belangrijk dat jouw persoonsgegevens goed beschermd zijn. Basic Interim heeft technische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Daarnaast hanteren wij binnen Basic Interim duidelijke procedures over de wijze hoe wij met deze gegevens om gaan.

Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Zij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en gebruiken deze alleen als zij deze daadwerkelijk nodig hebben voor het uitvoeren van hun taak.

Afmelden vacature alert

Heb jij je via het betreffende inschrijfformulier aangemeld voor de vacature alert dan kun je je afmelden via de link in de e-mail die je in het kader van de vacature alert ontvangt. Je wordt dan verwijderd uit de mailingslijst en ontvangt geen meldingen meer over nieuwe vacatures van Basic Interim.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Basic Interim en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@basicinterim.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Basic Interim behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging in deze privacyverklaring te allen tijde wijzigingen aan te brengen. De meest actuele privacyverklaring vind je steeds op www.basicinterim.nl

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via info@basicinterim.nl.