Bij Basic Interim hechten wij grote waarde aan uw privacy. Wij leggen u graag uit waarvoor, waarom en in welke fase van de samenwerking wij bepaalde gegevens van u willen of moeten ontvangen.

De eerste kennismaking

Basic Interim hanteert verschillende kanalen waarmee wij onze vacatures onder de aandacht brengen. Indien u via één van deze kanalen een passende vacature heeft gevonden dan wordt er in de meeste gevallen door uzelf contact opgenomen met Basic Interim. Dit kan telefonisch zijn of per mail waarbij men veelal het CV al direct meestuurt.

Het CV dient voor ons als basis om te kunnen bepalen welke functies wel of niet voor een kandidaat geschikt kunnen zijn. Als wij denken dat er mogelijkheden bestaan om u aan een baan te kunnen helpen dan maken we een afspraak voor een intakegesprek bij ons op kantoor. Tijdens dit intakegesprek vult u een inschrijfformulier in waarbij wij nog aanvullende informatie vastleggen en waarin u ons toestemming geeft om uw gegevens te mogen gebruiken voor het vinden van een (uitzend)baan via Basic Interim.

Omdat het niet praktisch is om uw gegevens binnen 4 weken na een sollicitatieprocedure te vernietigen vragen wij u om deze tot een jaar na het einde van de sollicitatieprocedure te mogen bewaren. Na dat jaar verwijderen wij deze gegevens indien u niet via Basic Interim heeft gewerkt. Indien u van mening bent dat deze termijn te lang is, dan volstaat een eenvoudig mailtje (info@basicinterim.nl) om ervoor te zorgen dat uw gegevens direct worden verwijderd.

Na het intakegesprek sturen wij uw CV door naar de opdrachtgever. Het CV wordt altijd pas na persoonlijk overleg met u doorgestuurd.

U gaat aan de slag

Indien wij een geschikte baan voor u hebben gevonden, gaan wij de volgende fase in. U gaat voor ons aan de slag. Dat betekent dat wij nu ook een kopie moeten maken van uw (geldige) ID-bewijs/paspoort. Tevens dienen wij uw BSN en bankgegevens ook vast te gaan leggen. De Belastingdienst wil immers graag weten wie er voor ons werkt en de bankgegevens hebben wij nodig om aan u salaris te kunnen overmaken.

Al uw gegevens leggen wij vast in onze uitzendsoftware waarmee wij uw contract maken, loonberekeningen maken en factureren. Deze software is goed beveiligd en slechts beperkt toegankelijk voor de medewerkers die deze gegevens verwerken.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Indien u voor ons aan het werk bent geweest dienen wij bepaalde gegevens te bewaren.

Uw persoonsgegevens in de salarisadministratie die van fiscaal belang zijn, bewaren wij gedurende een periode van 7 jaar na uitdiensttreding. Kopieën van ID-bewijzen/paspoorten en loonbelastingverklaringen bewaren wij tot 5 jaar na einde dienstverband.

De andere gegevens uit de personeels- of loonadministratie bewaren wij tot 2 jaar na einde dienstverband. Uitzonderingen hierop kunnen liggen in de wettelijke verplichtingen of indien er sprake is van een arbeidsconflict of rechtszaak.

Van wie kan Basic Interim gegevens ontvangen?

Basic Interim kan persoonsgegevens ontvangen van een andere organisatie. Mogelijke partijen die ons gegevens kunnen doen toekomen zijn:

 • Opdrachtgevers;
 • Re-integratiebureaus;
 • UWV;
 • Belastingdienst;
 • Deurwaarders/incassobureaus.

Met wie kan Basic Interim gegevens delen?

Basic Interim is in specifieke gevallen genoodzaakt om uw persoonsgegevens te delen met een derde partij. Voorbeelden van partijen met wie wij uw gegevens kunnen delen:

 • ICT-dienstverleners;
 • Gerechtsdeurwaarders of advocatenkantoren;
 • Accountant van Basic Interim;
 • Verzekeringsmaatschappijen;
 • UWV;
 • Belastingdienst;
 • Opdrachtgevers;
 • Normec VRO.

Wat doen wij allemaal om te zorgen dat uw gegevens veilig zijn?

Wij vinden het uitermate belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn. Basic Interim heeft technische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Daarnaast hanteren wij binnen Basic Interim duidelijke procedures over de wijze hoe wij met deze gegevens om gaan.

Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Zij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en gebruiken deze alleen als zij deze daadwerkelijk nodig hebben voor het uitvoeren van hun taak.

Afmelden vacature alert

Heeft u zich via het betreffende inschrijfformulier aangemeld voor de vacature alert dan kunt u zich afmelden via de link in de e-mail die u in het kader van de vacature alert ontvangt. U wordt dan verwijderd uit de mailingslijst en ontvangt geen meldingen meer over nieuwe vacatures van Basic Interim.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Basic Interim en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@basicinterim.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Basic Interim behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging in deze privacyverklaring te allen tijde wijzigingen aan te brengen. De meest actuele privacyverklaring vindt u steeds op www.basicinterim.nl

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via info@basicinterim.nl.